Tag Archives: จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ มีประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน เช่น การดับกลิ่น ลดการหมักหมมของขยะ และช่วยย่อยสลายของเสีย รวมทั้งไขมัน